Przejęcie pracowników art 23 – Przewodnik dla pracodawców

Przejęcie pracowników art 23 to ważny aspekt polskiego prawa pracy, który reguluje zasady związane z przeniesieniem pracowników w przypadku zmiany pracodawcy. Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie czytelnych informacji na temat tymczasowego przeniesienia pracowników i przeprowadzenie tego procesu w zgodzie z przepisami.

1. Przejęcie pracowników art 23 – podstawowe pojęcia

Przed przejściem do szczegółów dotyczących przejęcia pracowników zgodnie z art. 23, warto najpierw zdefiniować kilka podstawowych pojęć, które występują w tym kontekście:

  • Zamierzone przejęcie pracowników – określa sytuację, w której dochodzi do przeniesienia pracowników od jednego pracodawcy (dotychczasowego) do innego (przejmującego).
  • Transakcja/przejście – odnosi się do tego, że pracodawca przejmujący zaciąga zobowiązanie do kontynuowania działalności gospodarczej.
  • Pracownik objęty przejęciem – oznacza pracownika, który przechodzi z jednego pracodawcy do drugiego w wyniku zamierzonego przejęcia pracowników.
  • Zbywający pracodawca – to dotychczasowy pracodawca, którego działalność przechodzi na nowego pracodawcę.
  • Przejmujący pracodawca – to nowy pracodawca, który zobowiązuje się do kontynuacji działalności gospodarczej.

2. Przejęcie pracowników art 23 – procedura

2.1. Informacja pracodawcy zbywającemu

Przepisy dotyczące przejęcia pracowników art 23 nakładają obowiązek na pracodawcę przejmującego powiadomienia pracodawcę zbywającego o planowanym przejęciu pracowników. Takie powiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

  • Data, przedmiot i planowane skutki przejęcia pracowników.
  • Informacje dotyczące pracowników objętych przejęciem (imię, nazwisko, stanowisko).
  • Informacje dotyczące warunków pracy i płacy pracowników objętych przejęciem.
  • Terminy, w których zostaną zawarte umowy o pracę z objętymi pracownikami.

2.2. Informacja pracowników

Pracodawca zbywający ma również obowiązek poinformować samych pracowników o planowanym przejęciu. Musi to nastąpić w formie pisemnej, zawierać podobne informacje jak w powiadomieniu dla pracodawcy zbywającego i być przekazane najpóźniej 30 dni przed datą zamierzonego przejęcia.

2.3. Przejście umów o pracę

Art. 23 ust. 5 określa, że umowa o pracę zostaje przeniesiona na pracodawcę przejmującego bez żadnej konieczności sporządzania nowej umowy. Umowa pozostaje ważna ze wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z oryginalnej umowy zawartej z pracodawcą zbywającym.

  Podatek Dochodowy Umowa o Pracę – Informacje Podstawowe

Ponadto, ustawa stanowi, że pracownik nie może odmówić przeniesienia na pracodawcę przejmującego, chyba że takie przejście jest związane z jego stanowiskiem, warunkami pracy, płacą lub sprawami osobistymi.

3. Przejęcie pracowników art 23 – odpowiedzialność pracodawców

W przypadku przejęcia pracowników art 23, obowiązki pracodawców wyraźnie określają podstawowe zasady, które muszą zostać przestrzeżone. Pracodawca przejmujący jest odpowiedzialny za zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania umów o pracę objętych przejęciem, zgodnie z oryginalnymi warunkami, włączając w to płace, świadczenia socjalne i pozostałe korzyści.

Natomiast pracodawca zbywający pozostaje odpowiedzialny za wszelkie roszczenia pracowników wynikające z umów o pracę wcześniej zawartych, tj. do dnia zamierzonego przejęcia. Jednakże, obowiązkiem pracodawcy zbywającego jest poinformowanie pracowników o fakcie przejęcia i wyjaśnienie praw i obowiązków, które zostaną przeniesione na nowego pracodawcę.

Podsumowanie

Przejęcie pracowników art 23 jest zagadnieniem, które reguluje przeniesienie pracowników z jednego pracodawcy na drugiego. Proces ten powinien odbywać się w zgodzie z przepisami prawa pracy, zapewniając ciągłość umów o pracę, prawa i korzyści dla pracowników objętych przejęciem. Pracodawcy, zarówno przejmujący, jak i zbywający, mają określone obowiązki w zakresie informowania pracowników i przestrzegania regulacji związanych z przejęciem.