Umowa o wolontariat wzór – Informacje i Wzór Umowy

Umowa o wolontariat wzór – Informacje i Wzór Umowy

Wolontariat to niesamowite i wartościowe doświadczenie, które umożliwia nam pomaganie innym i wniesienie pozytywnego wkładu w społeczność. Umowa o wolontariat jest ważnym dokumentem regulującym prawa i obowiązki obu stron – organizacji wolontariackiej i wolontariusza. Poniżej przedstawiamy wzór umowy o wolontariat oraz niezbędne informacje dotyczące tego typu umowy.

Informacje o Umowie o Wolontariat

Zawarcie Umowy o Wolontariat

Umowę o wolontariat zawierają dwie strony: organizacja wolontariacka (zwana dalej „Organizacją”) oraz wolontariusz (zwany dalej „Wolontariuszem”). Umowa ta jest dobrowolna i obopólnie korzystna dla obu stron.

Elementy Umowy o Wolontariat

Umowa o wolontariat powinna zawierać następujące elementy:

 1. Data zawarcia umowy.
 2. Nazwa i adres Organizacji.
 3. Imię, nazwisko i adres Wolontariusza.
 4. Określenie celu i zakresu wolontariatu.
 5. Harmonogram pracy Wolontariusza.
 6. Informacje na temat ubezpieczenia Wolontariusza przez Organizację.
 7. Obowiązki Wolontariusza.
 8. Obowiązki Organizacji.
 9. Czas trwania umowy.
 10. Postanowienia końcowe.

Rozwiązanie Umowy o Wolontariat

Umowa o wolontariat może być rozwiązana na wniosek Wolontariusza lub Organizacji w uzgodnionym terminie. Strony powinny uzgodnić pisemne powiadomienie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie powinno naruszać praw i obowiązków obu stron.

Wzór Umowy o Wolontariat

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy o wolontariat:

UMOWA O WOLONTARIAT

Zawarta w dniu [Data] pomiędzy:

Organizacja Wolontariacka

[Nazwa Organizacji], z siedzibą w [Adres Organizacji], NIP [Numer NIP Organizacji], zwaną dalej „Organizacją”, reprezentowaną przez [Imię i Nazwisko Osoby Reprezentującej Organizację], działającą na podstawie statutu Organizacji.

Wolontariusz

[Imię i Nazwisko Wolontariusza], zamieszkały w [Adres Zamieszkania Wolontariusza], PESEL [Numer PESEL Wolontariusza], zwanym dalej „Wolontariuszem”.

§1 Cel Wolontariatu

Celem niniejszej umowy jest określenie warunków wolontariatu i współpracy między Stronami.

§2 Zakres Wolontariatu

Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania pracy w ramach [Określenie Pracy Wolontariackiej] na rzecz Organizacji, zgodnie z harmonogramem i instrukcjami przekazanymi przez Organizację.

§3 Obowiązki Wolontariusza

Wolontariusz zobowiązuje się do:

 • Regularnego uczestnictwa w pracach wolontariackich.
 • Przestrzegania zasad określonych przez Organizację.
 • Wykonywania przydzielonych zadań z należytą starannością.
 • Szczegółowego zapoznania się z regulaminem i procedurami Organizacji.
  USTNE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ - Przewodnik dla pracowników

§4 Obowiązki Organizacji

Organizacja zobowiązuje się do:

 • Udzielania wsparcia i instrukcji dotyczących pracy wolontariackiej.
 • Ubezpieczenia Wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej.
 • Przekazania niezbędnych narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy wolontariackiej.
 • Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

§5 Czas Trwania Umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od [Data Rozpoczęcia] do [Data Zakończenia] i może zostać przedłużona za zgodą obu Stron.

§6 Postanowienia Końcowe

Wszelkie zmiany w Umowie o wolontariat wymagają formy pisemnej i podpisów stron.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Data i podpisy:

…………………………… ………………. …………………………… ……………….
[Organizacja] [Wolontariusz]

Podsumowanie

Umowa o wolontariat to zobowiązanie, które reguluje relację między Organizacją a Wolontariuszem. Wzór umowy o wolontariat przedstawiony powyżej to wytyczne i podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w umowie. Pamiętaj, że każda umowa może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Wartością wolontariatu jest praca na rzecz innych bez oczekiwania na wynagrodzenie. Biorąc udział w wolontariacie, możemy wspierać i wpływać na pozytywne zmiany w społeczeństwie. Umowa o wolontariat to pierwszy krok w zapewnieniu jasnych zasad i ochrony dla obu stron, umożliwiający skuteczną i owocną współpracę.